KONTAKT

mapa, kontaktní údaje, formulář

PROSPEKS-IT, a.s.
Šumavská 15
602 00 Brno

Tel.: +420 549 240 032

mapa

Je samostatný modul, který má vazbu na modul dlouhodobý majetek, je zaměřen na údržbu evidovaného majetku a sladování nákladů údržby.

 • Pasportizace objektů
 • evidence měřidel, sledování jejich stavu, kalibrace, kontroly …
 • každému měřidlu se vytvoří karta měřidla (tzv.pasport), na které je kompletně specifikován, sledují se kalibrace, pravidelné kontroly, evidence výpůjček.
 • sestavy vytváří různě definované sestavy, které informují o stavech evidovaných měřidel.
 • Operace údržby
 • jsou dílčí úkony, které definujeme na kartě operace
 • stanovuje se množství materiálu, mzdových nákladů a ostatních nákladů pro provedení úkonu a tím vzniká cena dané operace.
 • Zakázky údržby
 • jsou v principu souhrnem již definovaných operací údržby vztahující se ke konkrétnímu objektu údržby v konkrétním čase
 • sledování stavu a průběhu zakázky
 • sledování nákladovosti zakázky
 • Hlášení poruch
 • evidence vzniklých poruch – slouží i jako podklad k vytvoření neplánované zakázky údržby.